ارتباط کوانتوم و اطلاعات

محمد علی asked 2 سال ago

سلام…آیا می توان گفت اطلاعات نیز نوعی انرژی هستند و بالعکس ….و تک تک بیت های اطلاعاتی کوچکترین مقدار انرژی (کوانت)محسوب نمیشن ….؟؟؟؟؟

peedpflm replied 48 سال ago

۱

bxuqstke replied 48 سال ago

۱

ajktvqtd replied 48 سال ago

۱

tisjdpeq replied 48 سال ago

۱

vpxdsjbj replied 48 سال ago

۱

fhhiaqqi replied 48 سال ago

۱

viophjpk replied 48 سال ago

۱

ktxsdqgo replied 48 سال ago

۱

vtqcievc replied 48 سال ago

۱

سجاد replied 48 سال ago

سلام .بله.همه چی انرژی هست. اطلاعات انرژی هستند انرژی ازبین نمیرود. تمام اعات وحوادث واتفاقات ورفت وآمدهاوسخنان ما تصاویرما و…همه انرژی هستند واین انرژیهادرسلولهای بدن ما در الکترونها ذخیره میشن همانطورکه دانشمندان شوروی موفق به بیرون آوردن صدای آوازکوزه گر۲۵۰۰سال پیش شدندواخیرا آلمانیهاصداهاوتصاویروسخنان و…ملاصدرا را ازمحل تبعیدش بیرون آوردند البته قبل ازاینکه ماآگاه به این علم باشیم درمراسم سالگردوقدردانی ملاصدرا. تمام افکاروتصاویروسخنان ماو…همه در دی ان ای ماهم ذخیره میشودوبه نسل بعدمنتقل میشه لطفاشناسنامه ژنتیک مطالعه. امواجی که حامل خاطره هستند رابه مغزمنتقل میکنند یعنی بااثربرلایه خاکستری مغز وحذف اطلاعات گذشته اطلاعات جدیدی واردمغزمیکنند چه علمی چ غیرعلمی. البته نکته مهم اینه ک ضمیرناخودآگاه مثل ماده نیست اطلاعات بارفتن ب درون ضمیرناخودآگاه قابل بازیابیه. اطلاعات علمی فکری خاطرات وعلوم مختلف و صداوسیماومخابرات وفضای مجازی و…همه انرژی هستندبهمین دلیل هست که تمام وقایع ازحضرت آدم تاالان را از دی ان ای ما استخراج میکنند. که این مسیردرافرادمختلف متفاوته امادرمبدأیکسان. درحال حاضر جملات را که خودانرژی هستند ب کمک تکنولوژی کوانتوم ازطریق ماهواره ها منتقل میکنند ملزدریافت میکنه اماضمیرآگاه متجوجه نیست ضمیرناخودآگاه میفهمد.درهیپنوتیزم هم بادستوربه ضمیرناخودآگاه به مغز هراطلاعاتی رابخواهندحذف و اطلاعات جدید راباکمک ضمیرناخودآگاه وتلقین جایگیزین اطلاعات قبلی درمغزمیکنند اما ضمیرناخودآگاه همه راذخیره داره .

Your Answer