ارتباط کوانتوم و اطلاعات

محمد علی asked 8 ماه ago

سلام…آیا می توان گفت اطلاعات نیز نوعی انرژی هستند و بالعکس ….و تک تک بیت های اطلاعاتی کوچکترین مقدار انرژی (کوانت)محسوب نمیشن ….؟؟؟؟؟

Your Answer