ارتباط کوانتوم و اطلاعات

محمد علی asked 9 ماه ago

سلام…آیا می توان گفت اطلاعات نیز نوعی انرژی هستند و بالعکس ….و تک تک بیت های اطلاعاتی کوچکترین مقدار انرژی (کوانت)محسوب نمیشن ….؟؟؟؟؟

peedpflm replied 2 هفته ago

۱

bxuqstke replied 2 هفته ago

۱

ajktvqtd replied 2 هفته ago

۱

tisjdpeq replied 2 هفته ago

۱

vpxdsjbj replied 2 هفته ago

۱

fhhiaqqi replied 2 هفته ago

۱

viophjpk replied 2 هفته ago

۱

ktxsdqgo replied 2 هفته ago

۱

vtqcievc replied 2 هفته ago

۱

Your Answer