ارتباط کوانتوم و اطلاعات

محمد علی asked 10 ماه ago

سلام…آیا می توان گفت اطلاعات نیز نوعی انرژی هستند و بالعکس ….و تک تک بیت های اطلاعاتی کوچکترین مقدار انرژی (کوانت)محسوب نمیشن ….؟؟؟؟؟

peedpflm replied 1 ماه ago

۱

bxuqstke replied 1 ماه ago

۱

ajktvqtd replied 1 ماه ago

۱

tisjdpeq replied 1 ماه ago

۱

vpxdsjbj replied 1 ماه ago

۱

fhhiaqqi replied 1 ماه ago

۱

viophjpk replied 1 ماه ago

۱

ktxsdqgo replied 1 ماه ago

۱

vtqcievc replied 1 ماه ago

۱

Your Answer