اصل عدم قطعیت

لیست سوالات پرسیده شدهاصل عدم قطعیت
مخفی asked 9 ماه ago

اگر مقدار اچ بار به ده به توان منفی چهار برسد.چی میشود؟

apcdowwa replied 1 ماه ago

۱

buhefvgb replied 1 ماه ago

۱

utrgprqv replied 1 ماه ago

۱

khyanghn replied 1 ماه ago

۱

bidptkar replied 1 ماه ago

۱

gsgxjdql replied 1 ماه ago

۱

axyakmxs replied 1 ماه ago

۱

2 Answers
oggveehw answered 3 ماه ago

۱

phdovcuy replied 1 ماه ago

۱

swiwrlpi replied 1 ماه ago

۱

wplfnswk replied 1 ماه ago

۱

dxdbuuox replied 1 ماه ago

۱

cjjkobul answered 3 ماه ago

۱

ycpasoeu replied 1 ماه ago

۱

jcneewhp replied 1 ماه ago

۱

dxmpdqbs replied 1 ماه ago

۱

pwiqbfwk replied 1 ماه ago

۱

Your Answer