اصل عدم قطعیت

لیست سوالات پرسیده شدهاصل عدم قطعیت
مخفی asked 2 سال ago

اگر مقدار اچ بار به ده به توان منفی چهار برسد.چی میشود؟

apcdowwa replied 48 سال ago

۱

buhefvgb replied 48 سال ago

۱

utrgprqv replied 48 سال ago

۱

khyanghn replied 48 سال ago

۱

bidptkar replied 48 سال ago

۱

gsgxjdql replied 48 سال ago

۱

axyakmxs replied 48 سال ago

۱

2 Answers
oggveehw answered 1 سال ago

۱

phdovcuy replied 48 سال ago

۱

swiwrlpi replied 48 سال ago

۱

wplfnswk replied 48 سال ago

۱

dxdbuuox replied 48 سال ago

۱

cjjkobul answered 1 سال ago

۱

ycpasoeu replied 48 سال ago

۱

jcneewhp replied 48 سال ago

۱

dxmpdqbs replied 48 سال ago

۱

pwiqbfwk replied 48 سال ago

۱

Your Answer