اندازه گیری

az asked 9 ماه ago

ببخشید اگه می شه لطفا یک مثال حل کنید مثلا اندازه گیری کت+ با دستگاه اندازه گیری ماتریس x خیلی خیلی ممنون می شم لطتون..

btuqrxfp replied 3 هفته ago

۱

ttpgnwbs replied 3 هفته ago

۱

xavkcooy replied 3 هفته ago

۱

vjkjxpft replied 3 هفته ago

۱

yngppgqy replied 3 هفته ago

۱

hdhklnoj replied 3 هفته ago

۱

3 Answers
hvnvnjal answered 2 ماه ago

۱

cteoadlj replied 3 هفته ago

۱

pyvnylip replied 3 هفته ago

۱

ytkmyqol replied 3 هفته ago

۱

qapwclsg answered 2 ماه ago

۱

wbbuaqxk replied 3 هفته ago

۱

oqjncuak replied 3 هفته ago

۱

idyqrcax replied 3 هفته ago

۱

qapwclsg answered 2 ماه ago

۱

flnlksjc replied 3 هفته ago

۱

cmxyevyk replied 3 هفته ago

۱

lokwveyi replied 3 هفته ago

۱

Your Answer