اندازه گیری

az asked 9 ماه ago

ببخشید اگه می شه لطفا یک مثال حل کنید مثلا اندازه گیری کت+ با دستگاه اندازه گیری ماتریس x خیلی خیلی ممنون می شم لطتون..

btuqrxfp replied 1 ماه ago

۱

ttpgnwbs replied 1 ماه ago

۱

xavkcooy replied 1 ماه ago

۱

vjkjxpft replied 1 ماه ago

۱

yngppgqy replied 1 ماه ago

۱

hdhklnoj replied 1 ماه ago

۱

3 Answers
hvnvnjal answered 3 ماه ago

۱

cteoadlj replied 1 ماه ago

۱

pyvnylip replied 1 ماه ago

۱

ytkmyqol replied 1 ماه ago

۱

qapwclsg answered 3 ماه ago

۱

wbbuaqxk replied 1 ماه ago

۱

oqjncuak replied 1 ماه ago

۱

idyqrcax replied 1 ماه ago

۱

qapwclsg answered 3 ماه ago

۱

flnlksjc replied 1 ماه ago

۱

cmxyevyk replied 1 ماه ago

۱

lokwveyi replied 1 ماه ago

۱

Your Answer