اندازه گیری

az asked 2 سال ago

ببخشید اگه می شه لطفا یک مثال حل کنید مثلا اندازه گیری کت+ با دستگاه اندازه گیری ماتریس x خیلی خیلی ممنون می شم لطتون..

btuqrxfp replied 48 سال ago

۱

ttpgnwbs replied 48 سال ago

۱

xavkcooy replied 48 سال ago

۱

vjkjxpft replied 48 سال ago

۱

yngppgqy replied 48 سال ago

۱

hdhklnoj replied 48 سال ago

۱

3 Answers
hvnvnjal answered 1 سال ago

۱

cteoadlj replied 48 سال ago

۱

pyvnylip replied 48 سال ago

۱

ytkmyqol replied 48 سال ago

۱

qapwclsg answered 1 سال ago

۱

wbbuaqxk replied 48 سال ago

۱

oqjncuak replied 48 سال ago

۱

idyqrcax replied 48 سال ago

۱

qapwclsg answered 1 سال ago

۱

flnlksjc replied 48 سال ago

۱

cmxyevyk replied 48 سال ago

۱

lokwveyi replied 48 سال ago

۱

Your Answer