تابع موج چیست؟

امير asked 1 سال ago

  سلام. تابع موج چیست و براى الکترون چه چیزی را نمایش میدهد وچگونه؟ منظورم دقیقا این است که مثلا وقتى نمودارش را رسم میکنند مؤلفه هاى نمودار چه چیزی را نشان میدهند؟ مثلا در حالت ساده تر که در تابع زمان نداریم چگونه است؟ ممنون.

tfujkmtw replied 48 سال ago

۱

qrcyvgqp replied 48 سال ago

۱

fkvsktbb replied 48 سال ago

۱

uijwiijw replied 48 سال ago

۱

sukagmdu replied 48 سال ago

۱

myrmgupt replied 48 سال ago

۱

xrjavudc replied 48 سال ago

۱

potovxhy replied 48 سال ago

۱

3 Answers
hyqnswcj answered 1 سال ago

۱

xnsmkaci replied 48 سال ago

۱

pbkylsvp replied 48 سال ago

۱

igjbqwrk replied 48 سال ago

۱

jskxolpy answered 1 سال ago

۱

bautacyn replied 48 سال ago

۱

dhqlxgtl replied 48 سال ago

۱

dnusjvbv replied 48 سال ago

۱

bujfklft answered 1 سال ago

۱

jssmpmwn replied 48 سال ago

۱

lnauycfp replied 48 سال ago

۱

roivsldq replied 48 سال ago

۱

Your Answer