Real Time Web Analytics تابع موج چیست؟ | دیپ لوک

تابع موج چیست؟

امير پرسیده شده در 12 ماه قبل

  سلام. تابع موج چیست و براى الکترون چه چیزی را نمایش میدهد وچگونه؟ منظورم دقیقا این است که مثلا وقتى نمودارش را رسم میکنند مؤلفه هاى نمودار چه چیزی را نشان میدهند؟ مثلا در حالت ساده تر که در تابع زمان نداریم چگونه است؟ ممنون.

tfujkmtw پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

qrcyvgqp پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

fkvsktbb پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

uijwiijw پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

sukagmdu پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

myrmgupt پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

xrjavudc پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

potovxhy پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

*

3 پاسخ‌
hyqnswcj پاسخ داده شده در 9 ماه قبل

۱

xnsmkaci پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

pbkylsvp پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

igjbqwrk پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

jskxolpy پاسخ داده شده در 9 ماه قبل

۱

bautacyn پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

dhqlxgtl پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

dnusjvbv پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

bujfklft پاسخ داده شده در 9 ماه قبل

۱

jssmpmwn پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

lnauycfp پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

roivsldq پاسخ داده شده در 8 ماه قبل

۱

پاسخ شما