تابع موج چیست؟

امير asked 5 ماه ago

  سلام. تابع موج چیست و براى الکترون چه چیزی را نمایش میدهد وچگونه؟ منظورم دقیقا این است که مثلا وقتى نمودارش را رسم میکنند مؤلفه هاى نمودار چه چیزی را نشان میدهند؟ مثلا در حالت ساده تر که در تابع زمان نداریم چگونه است؟ ممنون.

tfujkmtw replied 2 هفته ago

۱

qrcyvgqp replied 2 هفته ago

۱

fkvsktbb replied 2 هفته ago

۱

uijwiijw replied 2 هفته ago

۱

sukagmdu replied 2 هفته ago

۱

myrmgupt replied 2 هفته ago

۱

xrjavudc replied 2 هفته ago

۱

potovxhy replied 2 هفته ago

۱

3 Answers
hyqnswcj answered 2 ماه ago

۱

xnsmkaci replied 2 هفته ago

۱

pbkylsvp replied 2 هفته ago

۱

igjbqwrk replied 2 هفته ago

۱

jskxolpy answered 2 ماه ago

۱

bautacyn replied 2 هفته ago

۱

dhqlxgtl replied 2 هفته ago

۱

dnusjvbv replied 2 هفته ago

۱

bujfklft answered 2 ماه ago

۱

jssmpmwn replied 2 هفته ago

۱

lnauycfp replied 2 هفته ago

۱

roivsldq replied 2 هفته ago

۱

Your Answer