درادامه واپاشی اتم

nekooamal asked 1 سال ago

  بسمه تعالی :با تشکر استاد گرامی برای حقیر سئوالی مطرح است  :چرا اتم واپاشی مینماید ؟عوامل موثررا از درون اتم باید دانست ویا از خارج از اتم ؟ توضیحات : میدانیم اتمها نیز تجزیه میشوند و از یک اتم با جرم اتمی  سنگین به اتمی با جرم اتمی سبکتر تبدیل میگردندوعلت  این اتفاق را در واپاشی هسته ائی وذره ائی میتوان جستجو کرد  . درفرایند واپاشی ذره ائی :ذرات بنیادی به ذرات دیگر با جرم کمتر ویک ذره میانی مثل بوزون به میون ویا به هادرون ها تبدیل میگردند. در فرایندواپاشی هسته ائی :اتم تجزیه شده وبه اتمهای سبکتر تبدیل میگردد یعنی ازاتم مادر به اتم دختر وهیلیم ویا انواع دیگرواپاشی  بتا والفا وگاما .  بطور کلی یکی از عوامل  زمان  است که نسبت بین نوترون های یک اتم وپروتونها یش کمتر ۵/۱گردد اتم اجازه واپاشی نمیدهد.     ویا در واپاشی بتا یک نوترون به پروتون ویک الکترون وپاد نوترینوتبدیل میگردد. سئوال اینگونه مطرح میگردد که این فرایند واپاشی چرا صورت میگیرد ایا اول واپاشی ذره ائی صورت میگیرد وسپس هسته ائی یا خیر و اگر چنین باشد چه عواملی سبب واپاشی ذره ائی میشود ؟ ایا میتوان گفت این فرایند  به خودی خود در اتم اتفاق می افتد ؟  یا اینکه عوامل دیگری از خارج  اثر گذار  است .؟ بطور مثال ساطع شدن ذراتی پر سرعت از طرف کهکشان یا خورشید ویا زمین و……. که بر ذرات درون اتم اثر میگذارد.     واقعا\” شما بزرگوار بعنوان کارشناس ارشد دراین زمینه چه میفرمائید ؟   عوامل موثر در واپاشی اتم چه می باشد   ؟باتشکر ازش

pmmylkiu replied 48 سال ago

۱

kimxusfu replied 48 سال ago

۱

kvklfkxg replied 48 سال ago

۱

wkacnhte replied 48 سال ago

۱

bcjrkdtq replied 48 سال ago

۱

bvgkpcnh replied 48 سال ago

۱

Your Answer