برچسب: تاریخچه ی نظریه کوانتوم در قرن 19

4

برای شروع بخش “مدرسه ی کوانتوم”، بهتر است ابتدا نگاهی به سیر تاریخی تولد و تکامل نظریه ی کوانتوم بیاندازیم و پس از آگاهی از تاریخچه، هر مفهوم کوانتومی را جداگانه بررسی خواهیم…بیشتر