برچسب: حفره های میکروویو

درهم تنیدگی گربه شرودینگر
0

فیزیکدانان دانشگاه یاله ی آمریکا موفق شدند با درهم تنیدگی گربه شرودینگر ،نوع بسیار جالب تری از آزمایش اصلی را انجام دهند. نتیجه ی این آزمایش، در محاسبات کوانتومی، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. با…بیشتر