برچسب: ردیف کردن اسپین های هسته ای با استفاده از نور