برچسب: سیستم های تشدید کننده

سیستم‌های هادی موج
3

در قرن بیست‌و یکم، ارزشمندترین چیزی که باید از آن، نگه‌داری کنیم، اطلاعات است. واضح است که منظور از نگه‌داری اطلاعات، ذخیره‌ی آنهاست. ذخیره‌سازی اطلاعات دارای محدودیت‌هایی است، اما حالا…بیشتر