برچسب: واکنش‌های نوسانی

حافظه‌ های شیمیایی
0

در حافظه‌های الکترونیکی معمول، صفر و یک‌ها ثبت و ذخیره شده و با استفاده از یک پدیده فیزیکی مانند شارش جریان الکتریکی و یا تغییر میدان الکتریکی و مغناطیسی، خوانده…بیشتر