برچسب: ویژگی های مکمل کوانتومی

اندازه گیری ویژگی های مکمل کوانتومی
0

در مکانیک کوانتومی، اندازه‌گیری دقیق و همزمان ویژگی‌های مکمل (مانند مکان و اندازه حرکت) یک حالت کوانتومی، غیرممکن است. حالا و در مطالعه‌ی جدیدی، فیزیکدانان حالت‌های کوانتومی را تکثیر (کلون)…بیشتر