سخن بزرگان کوانتومی:

I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details Albert Einstein

من میخواهم بدانم که خدا چگونه این جهان را خلق کرده است. من به این یا آن پدیده، این طیف یا آن عنصر علاقمند نیستم. من میخواهم اندیشه های او را بدانم، بقیه جزییات است.آلبرت اینشتین

تازه ترین مقالات منتشر شده مشاهده همه

مقالات کلاس درس کوانتومی مشاهده همه